Vedtekter/ Reglement

VEDTEKTER FOR AGLO BARNEHAGE

§ 1 Eierforhold

Aglo barnehage er en del av Aglo Opplæringssenter, som eies og drives av Blå Kors Norge. Aglo Opplæringssenter er administrativt og økonomisk ansvarlig for driften av barnehagen.

Styret for Aglo Opplæringssenter er barnehagens styre og ivaretar alle eieres rettigheter og plikter.

§ 2 Formål

Barnehagen skal bygge sin virksomhet på de kristne grunnverdier og det verdifundament som eieren står for og drives i samsvar med Lov om barnehager, lokal og sentral Rammeplan for barnehager, forskrifter og retningslinjert som til enhver tid gjelder.

§ 3 Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal ha 5 medlemmer, representant med 2 foreldre, 2 fra de ansatte og 1 fra eier. Foreldre/foresatte- og ansatte representanten velges for 1 år av gangen. Eierrepresentanten velges av styret for 2 år av gangen. Styrer har møte-, tale-, og forslagsrett. Samarbeidsutvalgets plikter og rettigheter skal være i overenstemmelse med Lov om barnehager og tilhørende forskrifter.

§ 4 Opptak av barn

Informasjon om opptak kunngjøres i pressen, samordnet opptak med Stjørdal kommune.

Følgende prioriteres ved opptak:

· - Søsken, selv om de er født senere enn 1. september og ikke har krav på plass.

· -Barn med funksjonshemminger

· -Familiesenteret kan disponere inntil 4 plasser

· -Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern

· -Barn av enslige forsørgere som er i arbeid eller under utdanning

· -Barn av familier som har stor belastning pga. sykdom og/ eller andre forhold

· -Flyktningebarn

§5 Oppsigelse av plass

Barn tas opp i barnehagen fram til skolepliktig alder, eller til plassen sies opp skriftlig og leveres styrer.

Plassen må sies opp skriftlig med en måneds varsel og gjelder fra den 1. i påfølgende måned.

For å ta ut barn før skolestart må oppsigelse leveres før 1.mai og barnet tas ut fra 1.juni.

§ 6 Betalingssatser

Stjørdal kommunestyre fastsetter satser og regler for foreldrebetaling. Betalingen går fra den 15. til den 15. i måneden. 15.7 – 15.8 er betalingsfri i Aglo barnehage. Barnehagen tar kostpenger for delvis kost.

§ 7 Åpningstider

Barnehagen er åpen mellom 0645 – 1700.

Julaften, mellomjula og nyttårsaften og den lille uke i påska er barnehagen stengt. Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året. Barnehagen er da stengt.

§ 8 Barnehagens oppholdsareal

Leke- og oppholdsarealets norm er fastsatt til:

· 4 m2 for barn over 3 år

· 5,5 m2 for barn under 3 år

§ 9 Ferie for barn i barnehagen

Barnet skal ha 4 uker ferie i løpet av året. Tre av disse skal være sammenhengende i perioden 1.juni – 15.august. Den fjerde ferieuka regnes som de dagene barnehagen er stengt: julaften, mellomjula, nyttårsaften, og den stille uke i påska.

§ 10 HMS

Barnehagen skal drives i tråd med bestemmelsene i henhold til forskrifter om systematisk helse, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

§ 11 Vedtekter for barnehagedriften

Styret for Aglo opplæringssenter godkjenner vedtektene for Aglo barnehage.

§ 12 Opptakskrets

Barn som bor i Stjørdal kommune, men også barn fra andre kommuner ved behov.

Disse vedtektene ble vedtatt i styret for Aglo Opplæringssenter 25.03.14

REGLEMENT FOR AGLO BARNEHAGENE

BETALINGSORDNING

Betalingssatser for barnehagene vedtas av kommunestyret.

• Plass i barnehage betales fra den dato plassen tilbys familien.

• Det betales fra 15. til 15 i hver måned. Betalingsfristen er 30. i hver måned.

• Krav om betaling sendes ut i midten av hver måned.

• Dersom betaling ikke finner sted innen fristen den 30., sendes purring med inkassovarsel, og det blir beregnet morarenter og purregebyr.

• Dersom betaling fortsatt uteblir, sendes melding om oppsigelse av plassen.

• NB! Det blir bare sendt ett purre/ inkassovarsel.

• Overflytting/ opptak til andre barnehager/ skolefritidsordninger skal ikke skje dersom det foreligger ubetalt kontingent/ kost fra tidligere tilbud.

SØSKENMODERASJON

• Reglene for søskenmoderasjon vedtas av kommunestyret.

Aglo barnehage følger betalingssatsene for Stjørdal kommune.

*Fordeling av søskenmoderasjon foretas likt mellom Stjørdal kommune og private barnehager når søsken har plass i både kommunal barnehage og privat barnehage.

REDUSERT FORELDREBETALING

Det er anledning til å søke om reduksjon i foreldrebetaling for familier med lav årsinntekt i hht statlig fastsatt beløp. Ingen husholdning skal betale mer enn 6 % av inntekten for opphold i barnehage. Det gis 20 timer gratis tilbud til 3-, 4- og 5-åringer for husholdninger med lavest inntekt. Det må søkes om reduksjon hvert år. Søknadsfrist på kommunens hjemmeside. Søknadskjema finnes under skjema: Barnehage - redusert foreldrebetaling Søknaden sendes elektronisk til Etat oppvekst.

SØKNAD OM ENDRING AV TILBUD – OVERFØRING TIL ANNEN BARNEHAGE

Har barnet takket ja til et barnehagetilbud er denne barnehageplassen sikret frem til skolepliktig alder. Man kan ikke si opp deler av en barnehageplass. Hvis foreldre ønsker endring av størrelse på plass, må det søkes spesielt om dette, skriftlig til Aglo barnehage. Søknaden innvilges dersom barnehagen har andre søkere som kan tilbys den ledige plassen

Det kan søkes om overføring fra en barnehage til en annen. Dersom søknad om overføring innvilges, må plassen i barnehagen det søkes i fra, sies opp skriftlig.

TILDELT PLASS SOM IKKE BENYTTES.

Dersom det ikke sendes svarbrev på tilbudsbrev innen fristen, regnes plassen som tapt.

PLANLEGGINGSDAGER I BARNEHAGEN

Personalet i barnehagen har fem planleggingsdager i året. Barnehagene er da stengt.

FERIE – BARN I BARNEHAGE

Barnehagen har stengt i 14dager i løpet av sommeren.

Alle barn skal ha tre uker sammenhengende ferie i mellom 1. juni og 15. august.

Dersom barn slutter før 1.august må de avvikle 3uker ferie før 1.august, likedan skal skolestartere ha avviklet sin ferie før de slutter. Barnas ferie må avtales innen 15.mars hvert år.

Aglo barnehage har betalingsfri måned fra 15. juli til 15. august.

EKSTRAORDINÆR STENGING

Ved stenging i barnehagen utover 3 dager pga. ombygging/ utbedringsarbeid, flytting, streik og lignende, vil det være vanlig praksis at foreldre/ foresatte får refundert oppholdsutgiftene for de dagene barnehagen er stengt.

FORSIKRING AV BARNA

Barn i barnehagen omfattes ikke av Folketrygdlovens yrkesstønad. Barnehagen har derfor tegnet kollektiv ulykkesforsikring for alle barna i barnehagen. Aglo barnehage har tegnet en avtale med Knif Tryghet, og for den som ønsker er det mulig å få en kopi av avtalen.

OPPSIGELSE

Det er en måneds oppsigelse, fra den 1.i hver måned, og oppsigelse av plassen må skje skriftlig til Aglo barnehage. Et unntak er perioden 1mai – 1. august. Da er oppsigelsestiden 2 måneder.

Det betales for barnehageplassen under hele oppsigelsestida. Oppsigelse kan ikke gis tilbakevirkende kraft.

MISLIGHOLD

Aglo barnehage kan også si opp avtaleforholdet. Oppsigelse kan gis:

- ved manglende oppholdsbetaling

- dersom man erfarer at plass er tildelt ut ifra uriktige opplysninger gitt av foresatte i søknaden.

Mindre vesentlige endringer i reglementet kan foretas av styrer i Aglo barnehage.