Vedtekter/ Reglement

VEDTEKTER FOR AGLO BARNEHAGE

§ 1 Eierforhold

Aglo barnehage er en del av Aglo Opplæringssenter og eies av Blå Kors Norge som er en ideel organisasjon. Aglo Opplæringssenter er administrativt og økonomisk ansvarlig for driften av barnehagen.

Styret for Aglo Opplæringssenter er barnehagens styre og ivaretar alle eieres rettigheter og plikter.

§ 2 Formål

Lov om barnehager § 1

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Aglo barnehage skal bygge sin virksomhet på de kristne grunnverdier og det verdifundament som eieren står for. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager, lokale planer og de til enhver tid gjeldende forskrifter og retningslinjer utarbeidet av kunnskapsdepartementet.

§ 3 Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal ha 5 medlemmer, representant med 2 foreldre, 2 fra de ansatte og 1 fra eier. Foreldre/foresatte- og ansatte representanten velges for 1 år av gangen. Eierrepresentanten velges av styret for 2 år av gangen. Styrer har møte-, tale-, og forslagsrett. Samarbeidsutvalgets plikter og rettigheter skal være i overenstemmelse med Lov om barnehager og tilhørende forskrifter.

§ 4 Opptak

Stjørdal kommune har samordnet opptak som gjelder alle private og kommunale barnehager. Barnehageplass søkes på vigilo.no eller via lenke på hjemmesiden til kommunen.

Søknader som kommer etter fristen (1.mars) vurderes fortløpende ved suppleringsopptak.

Barn med rett til plass etter barnehagelovens § 12a

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

Følgende prioriteres ved opptak:

· - Søsken

· -Barn med funksjonshemminger

· -Familiesenteret kan disponere inntil 4 plasser

· -Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern

· -Barn av enslige forsørgere som er i arbeid eller under utdanning

· -Barn av familier som har stor belastning pga. sykdom og/ eller andre forhold

· -Flyktningebarn

§ 5 Opptakskrets

Barn som bor i Stjørdal kommune, men også barn fra andre kommuner ved behov.

§6 Oppsigelse av plass

Barn tas opp i barnehagen fram til skolepliktig alder, eller til plassen sies opp. Oppsigelse skal skje gjennom foreldreportalen i Vigilo / ID-porten, med en måneds varsel regnet fra den 1. i påfølgende måned. Et unntak er perioden 1.mai – 1. august, da er oppsigelsestiden 2 måneder. For skolestartere må plassen sies opp før 1.mai og barnet tas ut fra 1.juni.

Det betales for barnehageplassen under hele oppsigelsestida. Oppsigelse kan ikke gis tilbakevirkende kraft.

§ 7 Betalingssatser

Stjørdal kommunestyre fastsetter satser og regler for foreldrebetaling. Betaling skjer månedlig. Det betales for 11 måneder og juli er betalingsfri. Barnehagen tar kostpenger for delvis kost. Faktura sendes ut på mail til den som står som søker av barnehageplassen.

§ 8 Åpningstider

Barnehagen er åpen fem dager i uken kl 06.45 - 17.00.

Julaften, mellomjula og nyttårsaften og den lille uke i påska er barnehagen stengt. Barnehagen er også stengt på planleggingsdager og holdes stengt 2 uker på sommeren, fortrinnsvis uke 29 og 30.

§ 9 Ferie for barn i barnehagen

Barnet skal ha minimum 4 uker ferie i løpet av året. Tre av disse skal være sammenhengende i perioden 1.juni – 15.august.

§ 10 Barnehagens oppholdsareal

Leke- og oppholdsarealets norm er fastsatt til:

· 4 m2 for barn over 3 år

· 5,5 m2 for barn under 3 år

§ 11 HMS

Barnehagen skal drives i tråd med bestemmelsene i henhold til forskrifter om systematisk helse, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

§ 12 Vedtekter for barnehagedriften

Styret for Aglo opplæringssenter godkjenner vedtektene for Aglo barnehage.

Disse vedtektene ble vedtatt i styret for Aglo Opplæringssenter 24.09.2020REGLEMENT FOR AGLO BARNEHAGE

Betalingsordning

Betalingssatser for barnehagene vedtas av kommunestyret.

• Plass i barnehage betales fra den dato plassen tilbys familien.

• Betaling skjer månedlig, og vi har 15 dagers betalingsfrist

• Krav om betaling sendes ut på mail i starten av hver måned.

• Dersom betaling ikke finner sted innen fristen, sendes purring med inkassovarsel og det blir beregnet morarenter og purregebyr.

• Dersom betaling fortsatt uteblir, sendes melding om oppsigelse av plassen.

• NB! Det blir bare sendt ett purre/ inkassovarsel.

Søskenmoderasjon

• Reglene for søskenmoderasjon vedtas av kommunestyret.

Aglo barnehage følger betalingssatsene for Stjørdal kommune.*Fordeling av søskenmoderasjon foretas likt mellom Stjørdal kommune og private barnehager når søsken har plass i både kommunal barnehage og privat barnehage.


Redusert foreldrebetaling

Det er anledning til å søke om reduksjon i foreldrebetaling for familier med lav årsinntekt i hht statlig fastsatt beløp. Foreldre søker om dette i Vigilo.

Søknadsfrist 1.juni for vedtak fra august.

Vedtak om redusert betaling blir gitt fra måneden etter søknadsmåneden og ut barnehageåret. Foresatte som har behov for reduksjon, må derfor sende inn søknad for hvert barnehageår med ny dokumentasjon for inntekt.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Denne ordningen gjelder for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 592 166 kroner (pr.1.august 2021)

Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Har du allerede fått innvilget redusert foreldrebetaling og du får endringer i husholdningens inntekt som har innvirkning på din avtale, melder du om dette i søknadsskjema.

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 566 100 kroner per år (pr.1.august 2020), har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Har du allerede fått innvilget gratis kjernetid og du får endringer i husholdningens inntekt som har innvirkning på din avtale, melder du om dette i vårt søknadsskjema.

Foreldrene søker selv i Vigilo.

Søknad om endring av tilbud– overføring til andre barnehager

Har barnet takket ja til et barnehagetilbud er denne barnehageplassen sikret frem til skolepliktig alder. Endringer av størrelse på barnehageplass gjøres av foreldre i Vigilo.

Det kan søkes om overføring fra en barnehage til en annen i Vigilo. Dersom søknad om overføring innvilges, blir nåværende barnehageplass automatisk oppsagt.

Tildelt plass som ikke benyttes

Dersom det ikke svares på tilbud om barnehageplass i Vigilo innen den gitte tiden, regnes plassen som tapt.

Planleggingsdager i barnehagen

Personalet i barnehagen har fem planleggingsdager i året. Barnehagene er da stengt.

Ferie for barn i barnehage

Alle barn skal ha tre uker sammenhengende ferie imellom 1. juni og 15. august.

Dersom barn slutter før 1.august må de avvikle 3 uker ferie før 1.august, likedan skal skolestartere ha avviklet sin ferie før de slutter. Barnas ferie må avtales innen 15.mars hvert år.

Ekstraordinær stenging

Ved stenging i barnehagen utover 3 dager pga. ombygging/ utbedringsarbeid, flytting, streik og lignende, vil det være vanlig praksis at foreldre/ foresatte får refundert oppholdsutgiftene for de dagene barnehagen er stengt.

Forsikring av barna

Barna i Aglo barnehage er dekket av kollektiv ulykkesforsikring gjennom Knif Tryghet. Denne dekker opphold og reise til og fra barnehagen.

Mislighold

Aglo barnehage kan også si opp avtaleforholdet. Oppsigelse kan gis:

- ved manglende oppholdsbetaling

- dersom man erfarer at plass er tildelt ut ifra uriktige opplysninger gitt av foresatte i søknaden.

Mindre vesentlige endringer i reglementet kan foretas av styrer i Aglo barnehage