Tilvenning i barnehagen

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

Rammeplanen s. 33

Foreldrene er de som kjenner barna best og skal være brobyggere for barna i overgangen. De skal være aktivt med inn i tilvenningen og legge til rette for at barna blir trygge i barnehagen.

Besøksdager

Vi legger til rette for besøksdager i forkant slik at ved oppstart har barnet allerede vært i barnehagen og sett seg litt rundt, og barnet og dets foresatte har hilst på noen av de ansatte på avdelingen

Primærkontakt

Ved oppstart får barnet en primærkontakt i barnehagen. Denne ansatte skal være en trygghetsperson som tar imot barnet og foreldrene når de starter i barnehagen og vil følge dem ekstra den første tiden. Denne personen har et ekstra ansvar for barnet og er derfor mest sammen med barnet den første tiden, blir godt kjent og steller og legger barnet når foreldrene ikke er der.

Gode overganger gir robuste barn

Ved å gi foreldrene en mer aktiv rolle inn i tilvenningen får de ansatte anledning til å lære barnet å kjenne gjennom foreldrene mens de tar hånd om eget barn. Foreldre får på sin side bedre anledning til å gjøre seg bedre kjent med barnehagens rutiner og miljø. Vi oppfordrer foreldre til å sette av god tid og at de må forvente å bruke opptil en uke slik at barnet opplever trygghet i barnehagen før foreldrene tar avskjed med barnet.

I oppstarten er det viktig at vi blir kjent med barnet og familien slik at vi vet hva som kan skape trygghet for hvert enkelt barn. I denne fasen er dialogen mellom foreldre og personalet avgjørende, slik at vi i fellesskap ivaretar barnets behov og skaper en trygg overgang til et nytt miljø.

Målet med foreldreaktiv tilvenning er å skape en sømløs tilvenning der foreldrene er med på å trygge barnet på nye tilknytningspersoner slik at overgangen til å bli igjen alene i barnehagen ikke blir så stressende.

Ved at foreldrene er med over flere dager der de gjør alt med barnet samtidig som personalet er i nærheten/ved siden av gjør at barnet er trygg på den voksne når han/hun tar over.

Barna i barnehagen er avhengig av gode og trygge tilknytninger til de voksne i barnehagen. Foreldre/foresatte vil som regel alltid være barnets primære omsorgspersoner, men barnehagepersonalet kommer etter hvert på en god andreplass i barnas liv. Personalet i barnehagen er derfor barnets sekundære omsorgspersoner, derfor er det svært viktig at de voksne mestrer å etablere gode og trygge relasjoner til barna i samarbeid med foreldrene.

Trygghetssirkelen er en visuell sirkel, der den voksne er den trygge og sikre havnen. Når barnet er utforskende, beveger det seg ut fra den trygge havnen, barnet er da oppe i sirkelen. Barnet er fremdeles avhengig av voksne i form av støtte, hjelp ved behov og glede med barnet. Når barnet er nede i sirkelen har barnet behov for beskyttelse, trøst, godhet og organisering av følelsene sine (Powell, Cooper, Hoffman, Marvin, 2015).

Tilknytning og utforsking henger sammen og står i et avhengighetsforhold til hverandre. Tilknytning kan forklares ut ifra barnets avhengighet og behov for beskyttelse, mens utforskning kan forklares ut ifra barnets selvstendighet og behov for å undersøke og mestre verden (Brantzæg, Torsteinson, Øiestad, 2015).

Trygghetssirkelen illustrerer hvordan foreldrene er den trygge basen (hendene) de skaper trygghet for barnet slik at de kan ta seg noen turer vekk fra basen. I starten bare små avstander, da snur de seg gjerne og ser etter om foreldrene fortsatt er der for bekreftelse/trygghet. Etter hvert øker barnet avstanden og blir tøffere og tøffere, men hele tiden vet de at foreldrene sitter der og heier på dem. Barna erfarer også at om noe går galt og ting blir trist/utrygt så er foreldrene der og regulerer. Ofte er det bare noen ord eller ett blikk fra foreldrene som skal til før barnet igjen beveger seg litt bort i fra basen.

Det er denne trygge basen vi i barnehagen også skal bli i slutten av tilvenningsperioden. Når tilliten er knyttet og vi blir sekundære omsorgspersoner kan også vi regulere, støtte og veilede barnet på en god måte. Hele poenget er bare det at vi må få bli godt nok kjent med barnet først og det skjer gjennom dere foreldre.

Tips i forbindelse med avskjed i barnehagen:

  • Gå når du sier at du skal gå. Gjør avskjeden gjerne lik, altså mest mulig det samme hver dag. Det skaper forutsigbarhet og trygghet. Ikke lur deg bort, det vil bare bidra til utrygghet og kontrollbehov hos barnet.

  • Fortell når du kommer tilbake og hold det du lover. Ikke si at du kommer snart, for det gjør du ikke. Barna forstår ikke tidsperspektiv så tidlig, men de vil lære det om vi hjelper de med forståelsen og si akkurat det som er riktig

  • Ikke kom innom en liten tur rett etterpå, om du vil se hvordan det går eller har glemt noe. Send heller en melding eller ring, eller ta en voksen til siden og prat uten å vise deg fram til barnet. Barnet forstår ikke, de tror kanskje at de blir hentet, og kan bli forvirret og utrygg igjen.

  • La barnet beholde evt smokk eller kosebamse når det kommer inn om det er behov for det.

  • Om barnet klamrer seg fast til deg, er det viktig at det er du som leverer til oss og ikke vi som tar ifra deg barnet. Den opplevelsen for barnet er viktig.

  • Snakk positivt om barnehagen og oss voksne som barnet møter daglig. Om det likevel skulle være noe dere er uenig i eller som irriterer dere, så si fra til oss, og så kan vi heller ordne opp i det.

  • At barnet ser at foreldrene er trygge på de voksne i barnehagen, kan gjøre det lettere å godta at foreldrene forlater barnehagen.

  • Om barnet gråter og ikke vil ta avskjed, er det viktig å møte barnet med forståelse. TIPS: Jeg forstår at du er lei deg og skjønner at du helst vil være sammen med meg. Jeg også ønsker å være sammen med deg, men jeg må på jobb. ______ er her og vil passe på deg, jeg kommer og henter deg senere. (Tidspunkt? I Ettermiddag? Etter frukt?)